VEDTÆGTER DUK KREDS 3!

 

§1.    Navn-hjemsted & formål.

Klubbens navn er DUK kreds 3, klubbens adresse er formandens. Der vælges en bestyrelse på max 3 medlemmer for 2 år af gangen. Formand, Kassere afgår henholdsvis lige & ulige år sekretær samme år som formand. Yderligere vælges en suppleant & 1 bilagskontrolant + suppleant. Klubbens formål er at udbrede kendskab til udstillings og kvalitetsundulater, i henhold til DUK’s vedtægter, ved afholdelse af møder vedrørende udstillings undulater og deltage i udstillinger.

§2.    Medlemmer!

Klubben optager medlemmer der er medlem af DUK, og som har opdræt af undulater. Bestyrelsen kan afvise medlemmer, der ved handlinger strider mod kredsens interesser. Ligeledes kan bestyrelsen suspendere et medlem, med øjeblikkelig virkning, hvis det ødelægger kredsens trivsel og interne omdømme. Begge handlinger konfirmeres på følgende generalforsamling, med evt. eksklusion til følge.

§3.     Kontingent!

Der betales ikke noget kontingent, men der betales ved hvert møde et beløb der af bestyrelsen bliver fastsat til dækning af omkostninger til fortæring, ½ delen vil gå i klubbens kasse, den anden ½ del vil blive udbetalt til den der afholder mødet.


§4.    Regnskab og revision!

Klubbens regnskab slutter 1 oktober. Regnskabet revideres af den generalforsamlings valgte bilagskontrolant, som gennemgår kassebog og tilhørende bilag, og kontrollere at klubbens midler er tilstede.

§5.    Generalforsamling!

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af november måned. Stemmeret har alle fremmødt medlemmer, der ikke er i restance til DUK, der kan ikke stemmes ved fuldmagt, afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftligt hvis blot et medlem ønsker det. Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før afholdelse, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af dagsorden. Denne skal afholdes senest en måned efter anmodning om ekstraordinær generalforsamling.

§6.     Udstillinger!

Kredsudstilling afholdes 1 gang årligt, her gælder samme præmisser som ved udstilling i DUK regi, dog med undtagelse at spots ikke skal plukkes på unge fugle, og der laves en åben bedømmelsesklasse for indkøbte fugle.

§7.    Vedtægtsændringer!

Beslutning om ændring af vedtægter, samt opløsning af kredsen, træffes af generalforsamlingen og kan kun vedtages med mindst 2/3 AF DE AFGIVNE STEMMER. Blanke stemmer medregnes ikke. Der tages samtidig stilling til anvendelse af eventuelle midler.